Publikacje

 1. Zmiana Dyrektywy Rady 90/435 z dnia 23 lipca 1990 roku w sprawie wspólnego systemu podatkowego stosowanego w odniesieniu do spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich, Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2004, nr 1/ 2, s. 85-102,
 2. Brak faktury, a możliwość odliczenia VAT. Glosa, Monitor Podatkowy, 2004, nr 9, s. 48-51,
 3. Fundamentalne cechy podatku od wartości dodanej. Glosa, Monitor Podatkowy, 2004, nr 11, s. 49-53,
 4. The definition and methods of interpretation of tax law – an overview of selected issues (Pojęcie i rodzaje wykładni prawa podatkowego – krótka charakterystyka wybranych zagadnień), The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes /proceedings of the international scientific conference, 23-24 September 2004 in Vilnius/, 2004, s.37 (abstract w języku angielskim, treść artykułu znajduje się na dołączonej do publikacji płycie CD),
 5. Nieekwiwalentne wynagrodzenie jako podstawa opodatkowania. Glosa, Monitor Podatkowy, 2005, nr 4, s.45-48,
 6. Kilka uwag na temat zasady swobodnego przepływu kapitału w prawie europejskim w świetle sprawy Petri Manninena, Materiały V Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka Olsztyn, 30-31 maja 2005 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn-Bari 2007, s. 40-50, ISBN 978-83-89112-23-1,
 7. Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie ETS – krótka charakterystyka pojęcia na podstawie wybranych orzeczeń, Kwartalnik Prawa Podatkowego nr 3-4/2007, s. 41-77, ISSN 1509-877X,
 8. Komentarz do art. 17 Modelu Konwencji OECD. Komentarz, [w:] Model Konwencji OECD. Komentarz, red. B.Brzeziński, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2010, s. 1011-1031, ISBN 978-83-7677-161-8,
 9. Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 467, ISBN: 9788326407567.
 10. Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax – what should be changed?/selected issues/ , Materiały Pokonferencyjne The Milestones of Law in the Area of the Central Europe 2012, 29-31 marca 2012 r. Častá-Papiernička, s. 835-840, ISBN 978-80-7160-317-7.
 11. The scope of information exchange on tax matters between the Member States of the European Union and its limitations /selected issues/ (Materiały Pokonferencyjne: 12th International Conference on Human Rights “Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights. Information in Relation to Human Rights. ”, 1-2 czerwca 2012 r., Bratysława, s. 533-542, ISBN 978-80-7160-345-0,
 12. Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Studio Graficzne Piotr Kurasiak, Jawor 2016, ss. 88, ISBN 978-83-64261-73-2,
 13. Praktyczne problemy związane z odbiorem korespondencji przez profesjonalnych pełnomocników z użyciem elektronicznej skrzynki podawczej, [w:] R.Dowgier, M.Popławski, Ordynacja podatkowa. Zmiany w ogólnym prawie podatkowym, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2016, p. 145-160, ISBN 978–83–62813–43–8,
 14. Opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej usług prawniczych a realizacja prawa do sądu - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 28.07.2016 r. w sprawie C-543/14 Ordre des barreaux francophones et germanophone i inni przeciwko Conseil des ministers, Europejski Przegląd Sądowy, Nr 3/2017, s. 37 i n.,
 15. Brak notyfikacji Komisji Europejskiej ustawy o grach hazardowych a możliwość stosowania sankcji administracyjnych wobec podmiotów prowadzących gry hazardowe, Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Nr 26, Rok 2017, s. 81-101.
 16. The concept of supply of goods under the EU system of value added tax in the light of the relationship between law and economics, Państwo i Prawo 2017, nr 7, s. 90-99, ISSN: 0031-0980,
 17. Ile "dobrej wiary" w "dobrej wierze" w przypadku odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do transakcji będących elementem oszustwa podatkowego?, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2017, nr 3, s. 182-199, ISSN 1230-5065.
 18. Dalszy ciąg walki z obrotem gotówkowym?, Przegląd Podatkowy 2018, nr 4, s. 22-28, ISSN: 0867-7514,
 19. Prawo do odliczenia podatku naliczonego a spełnienie warunków formalnych ustanowionych przez państwo członkowskie - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.10.2017 r., C-101/16, SC Paper Consult SRL, Europejski Przegląd Sądowy, Nr 7/2018, s. 37-43,
 20. Podatkowe aspekty crowdfundingu w Polsce, [w:] A. Pluszyńska, A.Szopa, Crowdfunding w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ISBN 978-83-233-4415-5,
 21. Instrumenty ograniczania obrotu gotówkowego w podatkach dochodowych oraz podatku od towarów  i usług, [w:] B.Brzeziński, K.Lasiński-Sulecki, Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego, s. 395-426, ISBN 978-83-8124-839-6 ISSN 1897-4392.